Categories
Thông Báo

Thành phố Chicago loan tin vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 cho biết 490 trường hợp COVID-19 đã được xác định và 1,049 ở Illinois
Cập nhật lần cuối ngày 22 tháng 3 năm 2020
Cho đến nay đã có 490 trường hợp COVID-19 được xác định ở Chicago và 1.049 ở Illinois. Vì sự bùng phát này đã lan rộng trên toàn cầu, CDPH đang theo dõi nó chặt chẽ và đang sử dụng dữ liệu để hướng dẫn phản ứng của nó.
Last updated March 22, 2020
There have been 490 cases of COVID-19 identified in Chicago so far and 1,049 in Illinois. As this outbreak has spread globally, CDPH is tracking it closely and is using data to guide its response.
ChicagoCOVID-19Update22March2020